Projekt rozporządzenia MS w sprawie sposobu zapewnienia reprezentacji dziecka przez reprezentanta dziecka

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia reprezentacji dziecka przez reprezentanta dziecka. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023r., poz. 1606) znowelizowano Kodeks postępowania cywilnego. Zmienione zostały między innymi przepisy o reprezentacji dziecka w sytuacji, gdy nie może tego czynić żadne z rodziców. Projektowane przepisy mają na celu zadbanie o prawidłową reprezentację dziecka, nawiązanie z nim kontaktu, zrozumienie jego potrzeb i emocji, co pozwoli na ustalenie jego opinii lub życzeń, a tym samym zrealizuje cel tej instytucji. Projektowana regulacja dotyczy reprezentantów dziecka będących adwokatem lub radcą prawnym. Pozostałe osoby mogą pełnić rolę reprezentanta dziecka tylko w wyjątkowych sytuacjach. Listy reprezentantów dziecka będą obejmowały adwokatów i radców prawnych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na obszarze właściwości sądu, jeśli wyrażą gotowość do pełnienia tej funkcji. Listy będą ustalane przez sąd na podstawie wykazów przygotowywanych corocznie przez okręgowe rady adwokackie oraz rady okręgowych izb radców prawnych. Adwokat i radca prawny, aby znaleźć się na liście, będzie musiał dysponować kompetencjami do reprezentacji dziecka. Listy reprezentantów będą aktualizowane na bieżąco i ustalane na nowo co roku. Okręgowe rady adwokackie i rady okręgowe izby radców prawnych będą odpowiedzialne za szkolenia zawodowe z zakresu zasad reprezentacji dziecka, jego praw i potrzeb. Szkolenia będą one mogły zorganizować we własnym zakresie lub zwrócić się o ich przeprowadzenie do Rzecznika Praw Dziecka jednostek naukowych, organizacji lub instytucji posiadających doświadczenie w działaniach na rzecz ochrony dzieci i ich praw. Minimalny próg godzinowy szkolenia wyniesie 24 godziny. Adwokat lub radca prawny znajdujący się na liście będzie musiał uczestniczyć w szkoleniu co najmniej raz na dwa lata. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382105 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 23 lutego 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl