Projekt rozporządzenia MS w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz sposobu posługiwania się dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz sposobu posługiwania się dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci elektronicznej.

Projektowane rozporządzenie określa warunki organizacyjno­­­-techniczne dotyczące:

  • formy wniosków o wydanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń i udzielenie informacji oraz ich składania do CI KRS,
  • formy wniosków o udostępnienie dokumentów oraz kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek oraz ich składania do CI KRS,
  • formy odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji doręczanych przez CI KRS,
  • formy dokumentów oraz kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek doręczanych przez CI KRS

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także sposób posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej. Przyjęte w rozporządzeniu regulacje stanowią w większości powtórzenie przepisów zawartych w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2011 r. Przepisy dotychczasowego rozporządzenia sprawdziły się bowiem w praktyce i nie budziły większych zastrzeżeń.

Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany w porównaniu z obowiązującą regulacją wynikają przede wszystkim z objęcia kwestii dotyczącej składania wniosków do sądu rejestrowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 1783 oraz z 2016 r. poz. 436), wydanym na podstawie art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578). Wobec tego nowa regulacja dotyczy jedynie czynności związanych z działaniem Centralnej Informacji KRS.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112)
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343005
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 12 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.