Projekt rozporządzenia MS zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w § 5 ust. 2 – 3 oraz w § 6 ust. 6. Jednocześnie dodaje się § 6 ust. 5a.

Zmiana przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia ma na celu wskazanie, że obowiązek uiszczenia opłat sądowych za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę sądową będzie dotyczył, po dniu 1 lipca 2021 r., wyłącznie postępowań rejestrowych o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, zainicjowanych na skutek wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego podstawę stanowi dokument sporządzony przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w tym systemie.

Projektowana treść przepisu § 5 ust. 3 uwzględnia faktyczny sposób uiszczania opłat w postępowaniach prowadzonych w trybie S24. Dodanie § 6 ust. 5a rozporządzenia ma na celu usprawnienie identyfikacji dowodów wpłaty.Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346752
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.