Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nowelizowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492, z późn. zm.) zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Jednym z obszarów uregulowanych w ww. rozporządzeniu jest udzielanie osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ramach pomocy de minimis.

Zgodnie z § 3a zdanie pierwsze tego rozporządzenia pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Zgodnie z art. 8 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 okres jego stosowania upłynął w dniu 31 grudnia 2023 r., przy czym na podstawie art. 7 ust. 4 tego rozporządzenia po upływie okresu jego stosowania wszelkie programy pomocy de minimis spełniające warunki określone w tym rozporządzeniu pozostają objęte tym rozporządzeniem przez kolejne sześć miesięcy – czyli do dnia 30 czerwca 2024 r. W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, od dnia 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Z powyższych względów zachodzi potrzeba nowelizacji § 3a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w taki sposób, aby w kwestii udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ramach pomocy de minimis osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą najpóźniej od dnia 1 lipca 2024 r. zawierało ono aktualne odesłanie, tj. do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945)

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385900

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.