Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492 i z 2020 r. poz. 1441) została przygotowana na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

W projekcie proponuje się wprowadzenie następujących zmian (m.in):

1) Wprowadzenie do rozporządzenia rozwiązań związanych z prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości centralnym systemem teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy, w tym wprowadzenie jego definicji (§ 1 pkt 1 projektu);

2) Uwzględnienie i uszczegółowienie regulacji zawartych w art. 28a ustawy o npp. Przepis ten ma na celu zlikwidowanie wątpliwości w zakresie określenia podmiotu uprawnionego do podjęcia decyzji o czasowym zastosowaniu na terenie danego powiatu regulacji zawartych w omawianym artykule. Przepis ten określa również jakimi przesłankami starosta powinien się kierować podejmując decyzję o wprowadzeniu możliwości udzielania nieodpłatnej pomocy na terenie powiatu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem. Ponadto określa się trzy możliwe tryby funkcjonowania systemu pomocy w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Sygnalizowane wątpliwości w zakresie interpretacji art. 28a ustawy o npp należało rozstrzygnąć w ten sposób, że udzielanie pomocy dopuszczalne jest zarówno w trybie zdalnym, stacjonarnym, jak również mieszanym. (w § 1 pkt 2 projektu);

3) Nałożono na starostę obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zgłoszeń w formie telefonicznej pod wskazanym przez niego numerem telefonu. Wskazany przez starostę numer telefonu powinien funkcjonować, co najmniej, w godzinach pracy urzędu. Ponadto nałożono na starostę obowiązek opracowania i udostępnienia na publicznej stronie internetowej niezbędnych informacji o działalności punktów zlokalizowanych na terenie danego powiatu oraz informacji o sposobie dokonywania zapisów na porady. Dzięki takiej regulacji osoby uprawnione będą miały dostęp do informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy i jakiego rodzaju pomocy potrzebują oraz w jaki sposób mogą tę pomoc uzyskać (§ 1 pkt 4 lit b projektu);

4) Proponowana w § 1 pkt 7 projektu rozwiązania umożliwiają starostom uwzględnienie, przy dokonywaniu oceny ofert, składanych przez organizacje pozarządowe, w konkursach na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wyników ocen wybranych porad dokonanych przez wojewodę.

Oddziaływanie na starostów: Możliwość dostępu do kart pomocy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; Określenie sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy w powiecie ze względu na sytuację epidemiczną lub sanitarną; Obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zgłoszeń w formie telefonicznej; Obowiązek opracowania i udostępnienia na stronie internetowej informacji o działalności punktów na terenie powiatu; Możliwość uwzględnienia przy dokonywaniu oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe wyników ocen wybranych porad dokonanych przez wojewodę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354101
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.