Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z póżn. zm.). Zgodnie z tym przepisem Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, mając na względzie skuteczność wnoszenia pism, szczególne wymagania postępowań obsługiwanych przez ten system oraz ochronę praw osób wnoszących pisma.

Przepisy zawarte dotychczas w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do krajowego rejestru sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 65) zostaną przeniesione do zmienianego rozporządzania. Projekt kompleksowo ureguluje też sposób wnoszenia pism procesowych w elektronicznym postępowaniu rejestrowym. Przepisy obejmą wszystkie pisma kierowane do sądu rejestrowego, niezależnie od tego, czy są wnioskami, czy też innymi pismami. Określona zostanie szczegółowo kolejność i sposób dokonywania czynności podejmowanych w celu skutecznego wniesienia pisma w tym postępowaniu, w tym także sposób wniesienia opłaty sądowej.

Przewidziano wprowadzenie nowych, precyzyjnych i dostosowanych do funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe definicji i pojęć używanych w rozporządzeniu, w szczególności: „podpisu elektronicznego”, „użytkownika”, „uwierzytelnienia”, „elektronicznego potwierdzenia wniesienia pisma”, czy też „konta”. Jednocześnie usunięte zostanie pojęcie „hasła”, gdyż nie jest ono używane w tekście rozporządzenia.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346203
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.