Projekt rozporządzenia MSWiA oraz MON w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Przedkładany projekt, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728). Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej (§ 2 ust. 1) wyznaczony na dzień 21 marca 2022 r. dostosowany został do daty proponowanego rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej (§ 2 ust. 2) z uwzględnieniem cezury czasowej, określonej w art. 35 ust. 4 ustawy. Zawarta w upoważnieniu do wydania przedmiotowego rozporządzenia wytyczna wskazuje m.in. na konieczność ogłoszenia terminu kwalifikacji wojskowej co najmniej o czternaście dni wcześniej, niż dzień jej rozpoczęcia, który planowany jest na dzień 4 kwietnia 2022 r.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się okres trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa, obejmujący 67 dni roboczych. Proponowany przedział czasowy wynika z przewidywanej liczby ok. 260 tys. osób, podlegających w 2022 r. obowiązkowi spełnienia tej powinności i przewidywanych około 1 tys. ochotników. W projekcie uwzględniono roczniki i grupy osób podlegające, na podstawie przepisów ustawy, obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353703
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.