Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentów paszportowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych.

Projekt rozporządzenia sankcjonuje zmiany w zakresie realizacji spraw paszportowych dokonane przepisami  nowej ustawy paszportowej, do której przeniesiono znaczną część przepisów zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. poz. 1026, z późn zm.). W akcie prawnym zawarte zostały regulacje dotyczące:

  • dokumentów niezbędnych do otrzymania dokumentu paszportowego;
  • wymogów jakie powinna spełniać fotografia przedkładana do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego;
  • sposobu potwierdzania tożsamości i obywatelstwa osób wnioskujących o wydanie dokumentu paszportowego;
  • sposobu wyrażania przez rodziców, opiekunów prawnych lub kuratora zgody na wydanie osobie małoletniej dokumentu paszportowego;
  • sposobu postępowania w przypadku odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego stawiennictwa osoby przebywającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego;
  • sposobu postępowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z dokumentami paszportowymi, które w trakcie odprawy granicznej zweryfikowane zostały jako unieważnione;
  • określenia miejsca odbioru dokumentu paszportowego poprzez wskazanie, iż odbiór dokumentu paszportowego następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.

Zakres danych zawartych we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego składanym w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej, został szczegółowo opisany w przepisach nowej ustawy paszportowej. Nowym rozwiązaniem zaproponowanym w niniejszym akcie prawnym, a znajdującym swe umocowanie również w nowej ustawie paszportowej, jest sposób oznaczania w dokumencie paszportowym informacji o braku podpisu posiadacza dokumentu.

Projekt rozporządzenia określa w szczególności wzór: paszportu, paszportu tymczasowego, paszportu dyplomatycznego, paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz naklejki personalizacyjnej, a także sposób pobierania danych biometrycznych w postaci odcisków palców jak również sposób fizycznego anulowania nieważnego dokumentu paszportowego.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych (zawierający 5 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355801/katalog/12849857#12849857
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.