Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z faktu zmiany upoważnienia ustawowego, którego zakres został rozszerzony o sposób przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej, oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

Opisany w rozporządzeniu minimalny zbiór funkcjonalności Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej obejmuje funkcjonalności umożliwiające realizację ustawowych zadań nałożonych na Państwową Straż Pożarną, w szczególności ustawą o ochronie przeciwpożarowej. W przypadku wystąpienia awarii systemu kluczowe zadania tj. przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego oraz obsługa zdarzeń ratowniczych realizowane mają być z wykorzystaniem łączności telefonicznej, oraz radiowej. Kwestię przydzielania, zawieszania i uchylania uprawnień użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej, ze względu na dużą liczbę podmiotów, których dotyczy (w sumie kilkadziesiąt tysięcy), powierzono właściwym terytorialnie komendantom Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt będzie oddziaływał na zakładowe straże pożarne włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez konieczność obsługi funkcjonalności w SWD PSP oraz konieczność obsługi wniosków o przydział dostępu do SWD PSP.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345652
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.