Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Celem projektu jest uwzględnienie zmiany art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wprowadzonej ustawą z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która ma przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Rozporządzenie określa wzory:

  1. dowodu osobistego – załącznik nr 1
  2. wniosku o wydanie dowodu osobistego – załącznik nr 2
  3. formularza odbioru dowodu osobistego – załącznik nr 3
  4. formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – załącznik nr 4
  5. zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – załącznik nr 6
  6. formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – załącznik nr 5
  7. zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego – załącznik nr 7

Podstawa prawna: z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych zawierający 7 załączników: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346803/katalog/12788037#12788037

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 26 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.