Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

Projekt powołuje nowych członków Komisji Heraldycznej, wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w miejsce osób, których członkostwo ustało.

W skład Komisji Heraldycznej wchodzi, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 723, z późn. zm.) pięć osób wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pięć osób wskazanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz trzy osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego (JST) zmniejszy się czas oczekiwania na opinię Ministra, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, umożliwiając JST szybsze ustanawianie projektowanych symboli.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351056
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 września 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.