Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne jest odpowiedzią na popyt ludności na gotówkę.

Obowiązujące w tym zakresie przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne nakładają określone limity gotówki, które mają zastosowanie w odniesieniu do wielkości kwot przewożonych bankowozami. Powoduje to spowolnienie możliwości zasilania banków i bankomatów w gotówkę i w konsekwencji skutkuje nawet czasowym wyłączaniem bankomatów z użytkowania.

W celu wyeliminowania przedmiotowego problemu, niniejszą nowelizacją proponuje się dodanie przepisu epizodycznego (§ 7a), który zapewni, że od 2 marca do 15 marca 2022 r. limity wartości pieniężnych, które będą mogły być transportowane do banków i bankomatów zostaną podwojone, odpowiednio:

1) transport bankowozami typu A będzie wymagany dla wartości pieniężnych powyżej 48 jednostek obliczeniowych;

2) transport bankowozami typu C, wyposażonymi w pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy D,
będzie możliwy z udziałem nieuzbrojonego pracownika ochrony posiadającego legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, bez konwojenta, dla wartości pieniężnych do 16 jednostek obliczeniowych.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357102
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.