Projekt rozporządzenia MZ w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Celem rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. …) jest  ustanowienie przepisów w przedmiotowym zakresie. Projekt określa warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ badań na obecność w organizmie pracownika alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu. W projekcie rozporządzenia proponuje się określenie:

 • warunków i metod przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ badań na obecność w organizmie pracownika:
 1. alkoholu ,
 2. środków działających podobnie do alkoholu;
 • sposobu dokumentowania badań przeprowadzanych lub zlecanych przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego;
 • wykazu środków działających podobnie do alkoholu.
Projekt rozporządzenia określa m.in. rodzaje badań, jakie mogą zostać wykonane w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, tj.:
 • badanie wydychanego powietrza przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu (analizatora wydechu) w wydychanym powietrzu metodą:
 1. spektrometrii w podczerwieni lub
 2. utleniania elektrochemicznego;
 • badanie krwi.
W odniesieniu do badania krwi wskazano, że polega ono na przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych krwi pobranej z żyły osoby badanej:
 • metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i metodą spektrofotometryczną z użyciem dehydrogenazy alkoholowej (metodą enzymatyczną);
 • metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym przy użyciu dwóch różnych warunków analitycznych.
Projekt rozporządzenia określa również wykaz środków działających podobnie do alkoholu, którymi są: opioidy,  amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny. W odniesieniu do badania na obecność tych środków wskazano, że obejmują one:
 • badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego;
 • badanie krwi;
 • badanie moczu.
Ponadto określono granice oznaczalności (LOQ) dla poszczególnych środków działających podobnie do alkoholu. W projektowanych przepisach określono także sposób postępowania z probówkami zawierającymi krew lub mocz do badań, w tym warunki dotyczące przechowywania oraz transportowania pobranych materiałów. Określono również jakiego rodzaju dane odnotowuje się w protokołach dokumentujących przeprowadzenie ww. badań.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: art. 221g ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz.  …) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367602 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 4 stycznia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.