Projekt rozporządzenia MZ w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu prawo wykonywania zawodu farmaceuty stanowi realizację upoważnienia ustawowego określonego w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Rozporządzenie ma na celu umożliwienie maksymalnego zabezpieczenia dokumentu przed jego podrobieniem i wydawanie jednolicie brzmiącego i wyglądającego dokumentu przez długi okres czasu, pomimo zmieniających się warunków technicznych związanych z drukowaniem dokumentu i kolejnych nowelizacji ustawy.

Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie wzoru dokumentu  „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

Dokument ma formę książeczki z naklejką personalizacyjną, która będzie zawierała dane pozwalające na ustalenie tożsamości jego posiadacza, w tym jego fotografię. Dokument farmaceuty będzie zawierał szereg zabezpieczeń przed podrobieniem i fałszerstwem dokumentu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”, wydawany będzie przez okręgową radę aptekarską, właściwą ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w odniesieniu do osoby, która posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 ustawy – Naczelna Rada Aptekarska. Dokument będzie wydawany wszystkim farmaceutom, którzy spełniają warunki określone w ustawie i złożą stosowny wniosek.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357155
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.