Projekt rozporządzenia MZ w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Projektowane rozporządzenie zawiera zmianę odesłań do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie art. 105 w ust. 5 w pkt 1 i 2 dotycząca zastąpienia wyrazów „art. 99 ust. 1 pkt 5” wyrazami „art. 98a ust. 1 pkt 2” oraz rezygnacji z wydawania decyzji przez właściwego starostę o skierowaniu osoby na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, gdyż z dniem 5 grudnia 2021 r. starosta będzie wysyłać jedynie informację o obowiązku poddania się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych, zgodnie z art. 98a ust. 3 dodanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. (Dz. U. poz. 1997). Pozostała część projektowanego rozporządzenia w stosunku do poprzedniego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019 r. poz. 140 i 2111) nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353408

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.