Projekt rozporządzenia MZ w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280) jest określenie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy, sposobu przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego i przeprowadzanego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej ,,Krajową Radą”, oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie tego egzaminu oraz wysokość opłaty za ten egzamin. Zgodnie z projektowaną regulacją zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie konieczny do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego obejmuje umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego, umiejętność porozumiewania się z pacjentami, diagnostami laboratoryjnymi i przedstawicielami innych zawodów medycznych, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej oraz umiejętność pisania zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego. Wnioskodawca, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnym terminie wyznaczonym przez Krajową Radę. Wnioskodawca ma także prawo wnieść do Prezesa Krajowej Rady odwołanie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej od wyniku egzaminu, w tym od liczby punktów uzyskanej z każdej części egzaminu. Opłatę za egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego ustalono w wysokości 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w roku poprzedzającym rok, w którym wnioskodawca wnosi opłatę za egzamin, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz wysokości 7,5% ww. wynagrodzenia – w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, za przeprowadzenie każdej z części egzaminu. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367453 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w zestawieniu tabelarycznym według poniższego wzoru, w terminie do 22 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.