Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projektowane rozporządzenie określa zasady prowadzenia programu pilotażowego elektronicznej rejestracji centralnej na niektóre świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którego celem jest dokonanie oceny efektywności nowego rozwiązania, jakie stanowi elektroniczna rejestracja centralna na świadczenia realizowana przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, z późn. zm.), tzw. „system P1”.

Celem programu pilotażowego elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest dokonanie oceny efektywności nowego rozwiązania, jakie stanowi elektroniczna rejestracja centralna.

W projektowanym rozporządzeniu elektroniczna rejestracja centralna definiowana jest jako proces realizowany przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu P1, obejmujący dokonanie przez świadczeniobiorcę zgłoszenia i przydzielenie mu terminu udzielenia świadczenia u wybranego świadczeniodawcy, a jeżeli przydzielenie terminu świadczeniobiorcy zgłaszającemu się po raz pierwszy na udzielenie świadczenia nie jest możliwe w momencie dokonania zgłoszenia – umieszczenie świadczeniobiorcy na centralnej liście oczekujących, na której znajduje się on do czasu otrzymania i zaakceptowania propozycji terminu udzielenia świadczenia. Proces ten obejmuje również także zmiany oraz rezygnacje w zakresie dokonanych zgłoszeń oraz ustalania terminu udzielenia świadczenia. W ramach programu pilotażowego weryfikacji zostaną poddane przede wszystkim funkcjonalności wyszukiwania wolnych terminów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz dokonywania przez świadczeniobiorców zgłoszeń za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), mechanizmy przydzielania świadczeniobiorcom terminów udzielenia świadczenia (w tym nowe rozwiązanie w postaci centralnej listy oczekujących), a także udostępnianie przez świadczeniodawców harmonogramów przyjęć do systemu P1 i prowadzenie ich w tym systemie. Realizatorzy programu pilotażowego będą mogli również korzystać z narzędzia informatycznego przeznaczonego do udzielania teleporad udostępnionego przez Centrum e-Zdrowia.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359604
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.