Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Przedmiotowe rozporządzenie, stanowiące wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem plastrów EKG w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Program pilotażowy obejmuje świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna – kardiologia. Celem wprowadzonego programu pilotażowego jest ocena przydatności wykorzystania plastrów EKG do monitorowania w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, co umożliwi szybkie wykrywanie groźnych dla życia patologii i natychmiastowe wdrożenie właściwego leczenia w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna – kardiologia. Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji, etap realizacji oraz etap ewaluacji programu pilotażowego. Realizatorem programu pilotażowego będzie mógł zostać świadczeniodawca, który realizuje umowę o udzielanie ww. świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty lecznicze będące realizatorami programu pilotażowego zakupią, a następnie udostępnią plastry EKG świadczeniobiorcom. Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem pilotażowym nie mniej niż 600 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru wniosków z terytorium całego kraju. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367001 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.