Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 13a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1601). Zmiana zakresu przedmiotowego upoważnienia ustawowego polega na zawężeniu jego stosowania do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 5 i 10–12, art. 12a ustawy o świadczeniach. Rozporządzenie wydawane na podstawie art. 13a ustawy o świadczeniach nie będzie już regulowało sposobu i trybu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o świadczeniach, tj. świadczeń wysokospecjalistycznych. Natomiast zasady finansowania pozostałych świadczeń określonych w przedmiotowym rozporządzeniu, o których mowa w art. 12 pkt 5 i 10–12, art. 12a ustawy o świadczeniach, pozostają bez zmian. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372703 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 29 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.