Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Projekt rozporządzenia wprowadza standard organizacyjny teleporady udzielanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, z wyłączeniem zakresów: stomatologii, psychiatrii oraz rehabilitacji, co ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków jej realizacji, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez te podmioty, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną.

Teleporada jest świadczeniem opieki zdrowotnej udzielanym na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348600
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.