Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. poz. 650). Ustawa zakłada wdrożenie hierarchicznej struktury organizacji opieki onkologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tych zmian zakłada się, że ośrodki udzielające świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem nowotworów zostaną przydzielone do odpowiednich poziomów ze względu na szereg czynników wartościujących określonych w tej ustawie. Do poziomów Krajowej Sieci Onkologicznej zalicza się: Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I poziomu, Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego II poziomu i Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego III poziomu (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu). Projekt rozporządzenia określa szczegółowe kryteria warunkujące przynależność danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy, tj. SOLO, w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, w tym: 1) liczbę i kwalifikacje personelu medycznego – wymaganą liczbę etatów lekarzy określonych specjalności medycznych, zatrudnionych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą; 2) potencjał diagnostyczno-terapeutyczny obejmujący: a) wykaz komórek organizacyjnych i jednostek, które świadczeniodawca musi posiadać w swojej strukturze lub do których musi zapewnić dostęp, b) zakres świadczeń, które świadczeniodawca wykonuje w lokalizacji lub do których musi zapewnić dostęp, c) organizację i tryb udzielania świadczeń; 3) liczbę i rodzaj procedur lub liczbę świadczeniobiorców – minimalną wymaganą liczbę oraz rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywanych w danym podmiocie lub liczbę świadczeniobiorców, którym są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373257 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 4 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.