Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

Wydanie rozporządzenia na podstawie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 2 ustawy ma na celu określenie wzoru dokumentu PWZ fizjoterapeuty, oraz szczegółowych rodzajów zabezpieczenia go przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sposobem użytkowania dokumentu.

Wzór dokumentu PWZ fizjoterapeuty, ma określony układ graficzny oraz kolorystykę i parametry, dane spełniające umożliwienie maksymalnego zabezpieczenia dokumentu przed jego podrobieniem i wydawanie jednolicie brzmiącego i wyglądającego dokumentu przez długi okres czasu, pomimo zmieniających się warunków technicznych związanych z drukowaniem dokumentu. Ponadto, dokument PWZ fizjoterapeuty spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997) i posiada szereg zabezpieczeń zgodnych z przepisami tej ustawy. Wydane dotychczas dokumenty „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357853
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 1 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.