Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Projekt rozporządzenia reguluje kwestię informowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wynikach leczenia lub wykluczeniu nosicielstwa wypisywanych ze szpitala lub miejsca izolacji pacjentów (ozdrowieńców), którzy odbyli obowiązkową hospitalizację z powodu podejrzania lub przebycia zakażenia lub zachorowanie na następujące choroby zakaźne: błonicę, cholerę, dur brzuszny, dury rzekome A, B i C, gruźlicę, ospę małpią oraz ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis).

Celem projektu rozporządzenia jest nowelizacja procedury informowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wypisywanych ze szpitala pacjentach, którzy byli podejrzani lub przebyli zakażenie lub zachorowanie na błonicę, cholerę, dur brzuszny, dury rzekome A, B i C, gruźlicę oraz ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) o wynikach leczenia oraz statusie nosicielstwa, co pozwoli objąć te osoby indywidualnym nadzorem epidemiologicznym oraz – w razie potrzeby – zaoferować szczepienia ochronne osobom przebywającym w otoczeniu domowym, rodzinnym i bliskim otoczeniu społecznym nosicieli. W projektowanym rozporządzeniu ujęto również ospę małpią, której podejrzenia oraz przypadki potwierdzone są objęte obowiązkiem hospitalizacji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362701

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 2 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.