Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodawany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548, 1837 i 2142) § 2a przedłuża możliwość wypłaty świadczeniodawcom zaliczek (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) w pierwszym kwartale 2021 r. Na podstawie projektowanego § 2a, świadczeniodawcy będą mogli się ubiegać o maksymalnie 70% zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie mógł złożyć świadczeniodawca, któremu na podstawie § 2 zmienianego rozporządzenia, został przedłużony okres rozliczeniowy.

Świadczeniodawcy realizujący umowy w zakresach świadczeń, określonych w projektowanym § 2a ust. 2, nie będą mogli ubiegać się o wypłatę powyższych zaliczek. Świadczenia te są bowiem świadczeniami ze znacznym udziałem kosztów zmiennych, tj. kosztów obejmujących zużycie zasobów takich jak produkty lecznicze, wyroby medyczne czy procedury. Na całkowity koszt świadczenia składają się bowiem dwa główne rodzaje kosztów: stałe i zmienne. Ponadto świadczeniodawcy nie będą musieli spełniać innych dodatkowych warunków, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich okresów sprawozdawczych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342854

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 1 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uzasadnieniem jest ważny interes świadczeniodawców, czyli zapewnienie otrzymania z Narodowego Funduszu Zdrowia środków finansowych zapewniających stabilność finansową w czasie trwania epidemii COVID-19.