Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Potrzeba wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 2184) jest związana z wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz ma na celu zapewnienie pacjentom ciągłości dostępu do świadczeń. W projekcie rozporządzenia przesunięto termin wejścia w życie przepisów dotyczących szczegółowych wymagań wobec personelu realizującego terapię środowiskową w ramach zespołu albo ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziomu referencyjnego z dnia 1 kwietnia 2023 r. na dzień 1 kwietna 2024 r. Ponadto przesunięciu ulega także termin wejścia w życie przepisów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń na oddziale dziennym w Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży II poziomu referencyjnego z dnia 1 września 2023 r. na dzień 1 września 2024 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370406 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 17 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść w formie załączonej tabeli.