Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

Projekt rozporządzenia zakłada dokonanie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie  określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 1724), które wydane zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749). Dotychczasowe brzmienie było nieczytelne i budziło wątpliwości interpretacyjne m. in. dotyczące wymagań dla kierownika oddziału terenowego, ponieważ stanowisko to nie było wprost wymienione w rozporządzeniu. Nowelizacja podyktowana jest również zmianami zachodzącymi na rynku pracy, w szczególności związanymi z trudnościami w znalezieniu kadry posiadającej specjalizację zgodną z profilem danego działu lub pracowni, a centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa coraz częściej sygnalizują problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek.

W projekcie dokonano weryfikacji stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w szczególności na stanowiskach kierowniczych w działach i pracowniach tych jednostek. Przedmiotowe zmiany przyczynią się do umożliwienia centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w poszczególnych działach i pracowniach osób o innych specjalizacjach, niż dotychczas wymagane,  a które jednocześnie dają gwarancję, iż bezpieczeństwo dawców, jaki i pacjentów będzie zapewnione. Zmiany te przyczynią się też do usprawnienia funkcjonowania centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które borykają się z trudnościami związanymi z pozyskaniem pracowników spełniających wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357801
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 6 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.