Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) i wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz. U. z 2023 r. poz. 549), które pozwolą na dalszą możliwość korzystania z oferowanych pakietów badań.

Projektowane w rozporządzeniu zmiany wynikają z podjętej decyzji o wydłużenie etapu realizacji programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” o kolejne 6 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r., co pozwoli na dalszą możliwość korzystania z oferowanych pakietów badań.

Projektowane w rozporządzeniu zmiany to:

  • wydłużenie etapu realizacji programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” o kolejne 6 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.;
  • wprowadzenie przepisu zgodnie, z którym wskazano, że etap ewaluacji programu pilotażowego trwa do dnia 30 września 2024 r. i obejmuje okres realizacji programu pilotażowego od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.;
  • rezygnacja z możliwości korzystania z infolinii.

Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym od dnia 1 lipca 2024 r. przydzielanie świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego ,,Profilaktyka 40 PLUS”’ może odbywać się na zasadach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2024 r., z wyjątkiem  możliwości dokonania centralnego zgłoszenia w ramach centralnej elektronicznej rejestracji za pośrednictwem infolinii, o której mowa w § 7a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385351

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 3 czerwca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.