Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

W projekcie rozporządzenia wprowadza się przepisy regulujące bezpieczne dla pacjenta, lekarza dentysty i środowiska procedury postępowania z amalgamatem stomatologicznym. Wycofuje się amalgamat stomatologiczny w leczeniu stomatologicznym dla całej populacji uprawnionych świadczeniobiorców, a w jego miejsce stosuje się cementy szkłojonomerowe (cement szkłojonomerowy,  cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości; cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą) do wypełnień.

Równocześnie świadczeniodawcy, którzy usuwają wypełnienia amalgamatowe są zobowiązani do wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie. Po wyposażeniu gabinetów w separatory amalgamatu świadczeniodawcy będą mogli zakontraktować świadczenie usunięcie wypełnienia amalgamatowego. Koszt zakupu separatora będzie kompensowany poprzez dodanie do istniejących taryf produktów rozliczeniowych kosztów amortyzacji separatora.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357009

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) według wzoru zamieszczonej poniżej tabeli, w terminie do 25 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.