Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie delegacji zawartej w art. 159 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawierają dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów świadczeń (budżet powierzony).

Projekt rozporządzenia ma na celu dodanie i finansowanie w ramach budżetu powierzonego, następujących badań diagnostycznych:

  1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

1) ferrytyna;
2) witamina B12;
3) kwas foliowy;
4) anty–CCP;
5) CRP – szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.);
6) przeciwciała anty-HCV.

  1. Badania:

1) antygen H. pylori w kale.

  1. Badania mikrobiologiczne:

1) Strep-test.

Dzięki wprowadzanym zmian lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) uzyskają możliwość podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące przyczyny niedokrwistości), wykonywania badań inwazyjnych (test w kierunku Helicobacter Pylori), jak również zyskają możliwość wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu do leczenia specjalistycznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360209

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 9 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.