Projekt rozporządzenia MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) i wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 916). Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 916) jest zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych w zakresie programu profilaktyki raka piersi i programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz poprawa jakości udzielanych świadczeń w ramach programu profilaktyki raka piersi. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, w przypadku programu raka szyjki macicy, przesunięcie górnej granicy wieku z 59 r.ż. do 64 r.ż. oraz w przypadku programu profilaktyki raka piersi rozszerzenie granic wieku z 50–69 na 45–74 r.ż. Proponuje się także kierowanie kobiet, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2 do świadczenia „Opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi”. Świadczenie te gwarantuje systematyczne przeprowadzanie badań diagnostycznych (m.in. mammografii, USG piersi, rezonans magnetyczny piersi) oraz konsultacji lekarskich. Proponuje się również usunięcie z programu, biopsji cienkoigłowej, w celu wykonywania wyłącznie biopsji gruboigłowej z określeniem typu histologicznego u kobiet, u których stwierdzono nieprawidłowości podczas badania mammograficznego lub USG piersi. Wprowadzono także zmianę umożliwiającą wykonanie oceny immunohistochemicznej receptora Er, PgR i HER 2 oraz Ki67 z materiału z biopsji gruboigłowej guza piersi w przypadku potwierdzenia w badaniu histopatologicznym komórek raka piersi na etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376804 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 22 września 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.