Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów. W związku realizacją projektu: „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” przez Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB), istnieje potrzeba zmiany obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. poz. 1197). Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) umożliwi wykorzystanie nowej metody zgłaszania danych bez angażowania udziału lekarzy. Rosnąca liczba pacjentów chorych na nowotwory wpływa na obciążenie lekarzy i personelu medycznego w zakresie wypełniania czynności administracyjnych (wypełnianie formularzy zgłoszenia danych do rejestru). W projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę zakresu danych gromadzonych przez KRN. Zakłada się, że nowelizacja rozporządzenia pozwoli na kontynuowanie w rozszerzonym zakresie wymienionych poniżej celów:

  • monitorowanie zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej;
  • monitorowanie stanu zdrowia usługobiorców w zakresie chorób nowotworowych;
  • bieżącą analizę gromadzonych danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe;
  • stworzenie jednorodnego i porównywalnego w skali międzynarodowej zbioru danych o nowotworach złośliwych;
  • ocenę efektywności rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych przez analizę przeżyć;
  • śledzenie zmian w czasie i przestrzeni występowania nowotworów złośliwych;
  • stworzenie podstawy do oceny skuteczności programów profilaktycznych;
  • stworzenie podstaw do określania potrzeb rozwoju lecznictwa onkologicznego.
Odnośnie nowotworów onkohematologicznych rekomendowanym rozwiązaniem jest gromadzenie danych o nowotworach hematologicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370653 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 24 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie czasu konsultacji wynika z potrzeby jak najszybszego wejścia w życie rozporządzenia w celu umożliwienia gromadzenia i przetwarzania danych szczegółowych na temat nowotworów.