Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555). Projekt zakłada wydłużenie czasu funkcjonowania rejestru w celu przeniesienia zgromadzonych w nim danych do jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (Centrum e-Zdrowia). Zmiana podmiotu prowadzącego rejestr ma na celu usprawnienia gromadzenia danych oraz ograniczenia wydatków związanych z prowadzeniem rejestru przez podmiot prowadzący rejestr dotychczas poprzez zmianę sposobu przekazywania danych do rejestru co zostało uwzględnione w zmienianych § 3 i 4 rozporządzenia. Jednocześnie, ze względu na zmianę sposobu przekazywania danych niezbędne było zróżnicowanie zakresów danych przekazywanych przez dwie kategorie podmiotów zobowiązanych do przekazywania. Minister Zdrowia będzie gromadził dane w rejestrze do dnia 31 marca 2023 r. W przypadku potrzeby przedłużenia funkcjonowania rejestru zostanie wydane rozporządzenie wskazujące nowy termin funkcjonowania rejestru. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby wydane zostanie rozporządzenie o likwidacji rejestru (na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy), a zgromadzone dane staną się materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164). Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367559 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 22 grudnia 2022 r. do godz. 14.00 na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu uzgodnień wynika z konieczności przedłużenia do dnia 31 marca 2023 r. funkcjonowania ww. Rejestru z dnia 31 grudnia 2022 r ., a także przejęcia prowadzenia tego Rejestru przez Centrum e-Zdrowia, któremu zostaną przekazane również dane dotychczas gromadzone w Rejestrze.