Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów jest wydawany na podstawie art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873). Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów polegającą na doprecyzowaniu, że kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów będą obejmowały również problematykę dotyczącą przeprowadzania szczepienia ochronnego przeciw grypie u osoby dorosłej. Do przeprowadzania takiego szczepienia farmaceuta jest uprawniony, na podstawie art. 19 ust. 5b ustawy. Konieczność zmiany w § 2 pkt 2 projektu rozporządzenia jest powiązana z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych polegającą na dodaniu w § 6 w ust. 2 pkt 3 tego rozporządzenia przepisu określającego, iż osoby, o których mowa w art. 19 ust. 5b ustawy (m.in. farmaceuta), przeprowadzają szczepienia ochronne przeciw grypie u osoby dorosłej, jeżeli spełniają warunki określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych albo uzyskały dokument potwierdzający ukończenie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. W związku z procedowanymi projektami rozporządzeń, farmaceuta będzie mógł  przeprowadzać szczepienie ochronne przeciw grypie u osoby dorosłej, jeżeli odbył kurs kwalifikacyjny i uzyskał dokument potwierdzający ukończenie tego kursu. W związku z tym zaproponowana zmiana w projekcie rozporządzenia umożliwi farmaceutom wykonanie szczepień przeciw grypie u osób dorosłych, istotnie skracając czas do uzyskania tego szczepienia przez pacjenta. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369100 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 6 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść w formie załączonej tabeli.