Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Projektowane rozporządzenie zmienia wysokości opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Zmiana wysokości opłaty jest podyktowana wzrastającymi kosztami związanymi z organizacją kursu reedukacyjnego, wzrostem stawek prowadzących ten kurs, w tym wzrostem płacy minimalnej, oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zapewnieniem materiałów dydaktycznych. Podniesienie opłaty za kurs reedukacyjny do maksymalnej wysokości jest dopuszczone przez ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Biorąc pod uwagę wysokość kosztów rzeczowych i osobowych związanych z przeprowadzeniem kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii opłatę określono w wysokości 500 zł.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359400
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 2 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.