Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Projektowane zmiany mają na celu zapewnienie nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych. Brak odpowiednich regulacji w sytuacji stanu epidemii SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może doprowadzić do sytuacji, w której brak przeprowadzenia kontroli oraz wdrożenia działań naprawczych w szpitalnych bankach krwi oraz laboratoriach wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej, może narazić pacjenta na niebezpieczeństwo utraty zdrowia a nawet życia. Możliwość prowadzenia kontroli nie tylko stacjonarnie, ale także w trybie zdalnym, dostosowanym do aktualnej sytuacji epidemicznej, zapewni większe bezpieczeństwo zarówno osobom kontrolującym, jak i pracownikom podmiotów kontrolowanych.

Zmiana rozporządzenia jest również odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy.  Obecnie bowiem nie są już szkoleni technicy analityki, a rynek pracy zasilają diagności laboratoryjni, absolwenci wyższych studiów magisterskich. Nie ma więc żadnego uzasadnienia dla ustalania aż rocznego okresu szkolenia takich osób, aby można było im nadać uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz autoryzowania wyników badań

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347253

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 2 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.