Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Projektowane rozporządzenie odpowiada na potrzebę uzupełnienia mechanizmów prawnych zawartych w zmienianym rozporządzeniu, pozwalających Narodowemu Funduszowi Zdrowia nadzorować prawidłowe wykonywania umów na realizację recept przez drugą stronę tych umów. Rozwiązywany jest problem częściowej nieaktualności przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2021 r. poz. 337).

W projekcie rekomenduje się dokonanie aktualizacji treści w celu uzyskania efektu jego skorelowania z przepisami ustawowymi w zakresie prawidłowego wskazania właściwości Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jako nadzorującego apteki ogólnodostępne i pozostającego stroną umowy na realizację recept. Dodatkowo proponuje się dokonanie optymalizacji zmienianego rozporządzenia pod kątem wprowadzenia dodatkowych środków nadzoru nad aptekami niewywiązującymi się z realizacji ww. umów zgodnie z ich treścią, w tym określonych form dolegliwości prawnych za niestosowanie się do postanowień umownych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363702

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.