Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z wprowadzonymi w 2022 r. w czasie trwania epidemii ograniczeniami w zakresie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawcy nie mieli możliwości realizacji wszystkich świadczeń. Spowodowało to znaczne obniżenie liczby wykonywanych świadczeń. Część szpitali zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. „sieci szpitali”, miała trudności ze zrealizowaniem świadczeń na poziomie zakładanym przy ustalaniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia na rok 2022. Obecnie obowiązujące przepisy (art. 136c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) uzależniają poziom finansowania szpitali zakwalifikowanych do sieci szpitali od wysokości wykonania ryczałtu systemu zabezpieczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym. Ustalenie wysokości ryczałtu na rok 2023 na podstawie wykonanego poziomu ryczałtu w roku 2022 spowoduje, że część szpitali zakwalifikowanych do tzw. „sieci szpitali” otrzyma mniej środków finansowych, a w efekcie nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej tych świadczeniodawców. W projekcie proponuje się wprowadzenie regulacji gwarantującej szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2022 r. był niższy niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na 2022 r., wypłatę dodatkowych środków finansowych, zapewniających utrzymanie wielkości umowy ryczałtowej na dotychczasowym poziomie. Wypłata dodatku nastąpi na wniosek świadczeniodawcy, w miesięcznych transzach. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną zobligowani do rozliczenia wypłaconych środków do końca okresu rozliczeniowego (tj. do końca 2023 r.). W przypadku podmiotów, które zrealizowały ryczałt z 2022 r. na poziomie niższym niż 90% dodatek korygowany będzie współczynnikiem równym realizacji ryczałtu za ostatni kwartał 2022 (nie większym niż 1). Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.a Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370753 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 31 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.