Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia rozszerza katalog naruszeń, za które Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia lub dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będą mogli rozwiązać ze świadczeniodawcami umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna  do katalogu naruszeń, za które sankcją jest rozwiązanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej bez zachowania okresu wypowiedzenia, zawartego w  § 36 ust. 1 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dodaje się warunek liczby porad udzielonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przekraczający 90% wszystkich porad zrealizowanych przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348402
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.