Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.).

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zawieszenie stosowania przepisów § 16 ust. 4f pkt 3-5 załącznika do rozporządzenia, dotyczących zasady obniżania współczynnika korygującego w przypadku zwiększenia po dniu 1 lipca 2021 r. kwoty zobowiązania Funduszu wynikającego ze wzrostu:

  1. ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej,
  2. ryczałtu,
  3. ryczałtu systemu zabezpieczenia związanego ze zwiększeniem ceny jednostki sprawozdawczej lub wartości taryfy świadczeń ustalonej po dniu 1 stycznia 2022 r.

w przypadku zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej skutkującej zwiększeniem kwoty zobowiązania w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Wprowadzane rozwiązanie ma na celu ochronę świadczeniodawców przed skutkami inflacji przez utrzymanie kwot wynikających z podniesienia wyceny świadczeń i niepomniejszanie kwot współczynnika korygującego umowy.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357954
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.