Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. poz. 469) dotycząca wprowadzenia diagnostyki i leczenia chorób rzadkich jako priorytetu zdrowotnego stanowi wykonanie przyjętego przez Parlament Europejski i Radę wspólnotowego programu działania w dziedzinie chorób rzadkich w ramach działań w zakresie zdrowia publicznego (decyzja nr 1295/1999/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 1999 r.).

Choroby rzadkie stanowią istotne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej i społecznej, dotykają 6-8% populacji każdego kraju. Uwzględniając krajowe dane demograficzne, szacuje się, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na choroby rzadkie cierpi od 2 do 3 milionów osób.

Celem projektu rozporządzenia jest ustanowienie diagnostyki i leczenia chorób rzadkich jako priorytet zdrowotny w systemie ochrony zdrowia. Oczekiwanym efektem wprowadzenia Planu dla Chorób Rzadkich (uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich (M.P. poz. 883)) jako priorytetu zdrowotnego jest ukierunkowanie działań, które mają na celu poprawę dostępu do procesu diagnostycznego i terapeutycznego dla świadczeniobiorców cierpiących na choroby rzadkie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353005

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl,  według wzoru określonego w zamieszczonej w załączniku tabeli.