Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej polegającą na rozszerzeniu jego realizacji na województwa dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Jako kryterium do włączenia realizacji programu pilotażowego we wskazanych województwach zastosowano liczbę ludności na podstawie publikacji danych Głównego Urzędu Statystycznego pn. „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2021 r.”.

Jednocześnie w celu zwiększenia oddziaływania programu pilotażowego i objęcie opieką kardiologiczną większej liczby pacjentów rozszerzono katalog pomiotów, mogących kierować świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego o:  poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych oraz zwiększono do 50 zł kwotę dla ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej za skierowanie świadczeniobiorcy do kwalifikacji do programu pilotażowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363951

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przekazywać przy użyciu zamieszczonej poniżej tabeli.