Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Projektowane rozporządzenie przedłuży funkcjonowanie programu pilotażowego do dnia 30 czerwca 2024 r. oraz umożliwi ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym pod warunkiem, że od udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego programu po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy. Ponadto wprowadzane zmiany uproszczą i przyśpieszą proces rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapewnią świadczeniobiorcom łatwiejszy dostęp do informacji o dostępności terminów u wszystkich świadczeniodawców. Dla świadczeniobiorców zmiana ta poszerzy katalog instrumentów umożliwiających zapisanie się na świadczenia udzielane w ramach programu pilotażowego poprzez wykorzystanie Internetowego Konta Pacjenta oraz infolinii. Do centralnej elektronicznej rejestracji wprowadzane będą dane o planowanych terminach udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez administratora danych w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, z późn. zm.) albo realizatorów programu pilotażowego. W ramach ww. funkcjonalności świadczeniobiorcy objęci programem pilotażowym będą mogli złożyć oświadczenie o zamiarze uzyskania świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego po otrzymaniu skierowania, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia: 1) za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 2) za pośrednictwem infolinii; 3) bezpośrednio u świadczeniodawcy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372552 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.