Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.) została dokonana w oparciu o dotychczasowe doświadczenia dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach pilotażu przez funkcjonujące centra zdrowia psychicznego. Ponadto kluczowym elementem zmiany jest rozszerzenie programu pilotażowego o kolejnych realizatorów. Rozporządzenie rozwiązuje problemy interpretacyjne w zakresie warunków kadrowych niezbędnych do spełniania przez centrum zdrowia psychicznego (czp). Ponadto zmianie ulegają przepisy dotyczące funkcjonowania punktu zgłoszeniowokoordynacyjnego w kontekście możliwości udzielania świadczeń osobom poniżej 18 r.ż. W projekcie rozporządzenia dokonano zmiany § 9a rozporządzenia dotyczącego zapewnienia odpowiedniej liczby łóżek na oddziale dziennym, tj. 25 miejsc na 100 tys. osób, przez doprecyzowanie przepisu, zgodnie z którym, warunek § 9a rozporządzenia będzie spełniony także wówczas, gdy do liczby miejsc oddziału dziennego psychiatrycznego część VIII kodu resortowego 2700, doliczy się miejsca oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego kod 2702. Zmiana zaproponowana w § 11 w ust. 12 ma na celu ułatwienie realizacji konsultacji telefonicznych dla specjalistów, o których mowa w § 11 ust. 10 pkt 1. Wprowadzono również zmiany w treści § 16 rozporządzenia, dotyczące konieczności spełniania warunków kadrowych w kontekście osób zatrudnionych w czp w ramach poszczególnych zakresów. Zaproponowane brzmienie doprecyzowuje intencję projektodawcy, zgodnie z którą minimalne normy zatrudnienia wynikające z rozporządzenia koszykowego stosowało się wyłącznie do świadczeń stacjonarnych i izby przyjęć. Minimalne normy zatrudnienia dla świadczeń dziennych, ambulatoryjnych i środowiskowych określone łącznie w załączniku nr 1a do rozporządzenia czp do tych zakresów świadczeń nie stosuje się rozporządzenia koszykowego. Natomiast pozostałe minimalne normy zatrudnienia są łączne dla całego personelu czp. Dodatkowo rozszerzono program pilotażowy o kolejnych realizatorów, a także część podmiotów dotychczas realizująca program pilotażowy zwiększyła swój obszar działania. Dodatkowo zmianie ulegają przepisy dotyczące funkcjonowania punktu zgłoszeniowo koordynacyjnego. Zmiana zaproponowana w § 12 ust. 1 ma na celu zwiększenie maksymalnej liczby osób, na które powinien przypadać jeden punkt zgłoszeniowokoordynacyjny co wynika z dotychczasowych doświadczeń w ramach realizacji pilotażu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368050 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 18 stycznia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl w zestawieniu tabelarycznym według poniższego wzoru.