Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

W projektowanym rozporządzeniu dokonano modyfikacji w zakresie;

1)      uproszczenia zapisu wskazującego, w jaki sposób należy określać sposób dawkowania i tym samym wyeliminować wątpliwości interpretacyjne;

2)      skorygowania zapisu wskazującego sposób postępowania osoby realizującej receptę w przypadku niewpisania, wpisania w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania w sposób eliminujący dotychczasowe nieuzasadnione i wadliwe rozwiązanie w zakresie wydawania dwóch najmniejszych opakowań dostępnych w obrocie w przypadku produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ujętych w obwieszczeniu refundacyjnym;

3)      przywrócenia wcześniejszych zasad realizowania recept w przypadku oznaczenia na recepcie, że produkty, wyroby lub środki na niej przepisane wydawane są poza zakresem refundacji (użycie oznaczenia „X”, albo „100%” w odniesieniu do odpłatności) w kontekście wpisania na tej samej recepcie kodu uprawnień dodatkowych pacjenta;

4)      skorygowania przepisów § 15 ust. 1 pkt 3 i załącznika nr 3 do zmienianego rozporządzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346350

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.