Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r., uchyliła m. in. ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 536, z późn. zm.) i ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372, z późn. zm.). W związku z tym, zawarte w § 12 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424 oraz z 2021 r. poz. 1114) odesłania do przepisów zawartych w ww. uchylonych ustawach wymagają uaktualnienia. Sanacji wymaga również nieprawidłowe odesłanie do przepisu statuującego legitymację Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu w miejsce legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept ma na celu dostosowanie przepisów w sprawie recept do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przez wprowadzenia odpowiednich odesłań do przepisów tej ustawy oraz wprowadzenie prawidłowego odesłania do przepisu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974). Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361602 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.