Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.
Projekt przewiduje dodanie oznaczenia uprawnienia dodatkowego „C”, które będzie umieszczane w przypadku recept wystawianych pacjentkom w ciąży w celu umożliwienia praktycznej realizacji uprawnienia, o którym mowa w projektowanym art. 43b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Rozwiązanie takie jest niezbędne przez wzgląd na konieczność umożliwienia weryfikacji przedmiotowego uprawnienia podczas realizacji recepty.
Podstawa prawna: ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336150
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..
Data otrzymania pisma: 21.07.2020 r.