Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Projektowane rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie stanowi dopełnienie regulacji wprowadzonych ustawą:

  1. z dnia … 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. poz. …..) – w zakresie, w jakim dokonała ona rozszerzenia kręgu świadczeniobiorców, którym przysługiwać mają bezpłatnie niektóre refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, o osoby do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia;
  2. z dnia … 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …..) – w zakresie w jakim wprowadziła ona wymóg by recepta na produkt leczniczy o kategorii dostępności Rpw, albo na produkt leczniczy o innej kategorii dostępności zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową określoną w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) wystawiana była w wersji elektronicznej.
Konsekwencją opisanych zmian ustawowych jest konieczność wprowadzenia do zmienianego rozporządzenia nowego kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta będącego ww. świadczeniobiorcą, który nie ukończył 18. roku życia. Zgodnie z ustawą będzie to kod „DZ”. Koresponduje to z proponowaną w projektowanym rozporządzeniu zmianą. W zakresie już określonego w zmienianym rozporządzeniu kodu „S” odnoszącego się do pacjentów będących świadczeniobiorcami, obecnie po ukończeniu 75. roku życia (a docelowo 65. roku życia), w projekcie stosownie modyfikuje się lp. 7 załącznika do zmienianego rozporządzenia w taki sposób, aby opis tego uprawnienia korelował, poprzez zawarte w nim odesłanie, z przepisem art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). Konieczne jest również usunięcie ze zmienianego rozporządzenia przepisów odnoszących się do recept wystawianych na wyżej wymienione produkty lecznicze w postaci papierowej, z wyjątkiem przypadków, gdy receptę taką wystawia lekarz weterynarii. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375150 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 7 sierpnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.