Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

W nowelizowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie regulacji ustanawiających mechanizm odpowiedniego zwiększania ryczałtu o kwoty pochodzące z dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów opieki medycznej dla osób uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy. Mechanizm ten opiera się na założeniu, że podstawą zwiększenia ryczałtu dla danego świadczeniodawcy będzie osiągnięta w danym okresie wartość nadwykonania ryczałtu, bez względu na to czy wynika ono ze zwiększonego wykonania świadczeń na rzecz świadczeniobiorców czy też osób uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy. Kwota zwiększenia ryczałtu dla konkretnego świadczeniodawcy stanowić będzie iloczyn wartości jego nadwykonania oraz ilorazu ogólnej kwoty dotacji wykorzystanej w danym okresie i ogólnej wartości nadwykonań na terenie województwa.

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu zawarto przepis, który umożliwi zastosowanie współczynników korygujących wartość ryczałtu ze względu na posiadanie przez świadczeniodawcę certyfikatu akredytacyjnego również w odniesieniu do podmiotów, w których przypadku ważność takiego certyfikatu wygasła, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu aktualnego rozliczeniowego, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji. Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, nie później niż w terminie 7 dni od wejścia w życie rozporządzenia, certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego, nie została zakończona procedura oceniająca.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360105
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 31 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.