Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2022 r. poz. 392). Proponowana zmiana polega na wydłużeniu terminu dostosowania podmiotów leczniczych prowadzących szpitale do wymagań określonych w części normatywnej rozporządzenia, w zakresie rozdzielności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych i dzieci oraz utrzymania kwalifikacji personelu medycznego. Analogiczna zmiana dotyczy również podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie wyposażenia stanowisk znieczulenia. Wskazane powyżej podmioty lecznicze obowiązane będą dostosować się do ww. wymagań do dnia 31 grudnia 2023 r. W obowiązującym rozporządzeniu termin ten upływa w dniu 31 grudnia 2022 r. Projekt rozporządzenia wydłuża termin dostosowania do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,  podmiotów leczniczych prowadzących szpitale oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, do dnia 31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367502 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 grudnia 2022 roku na adres:  sekretariat@pracodawcy.pl.