Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Projekt został przygotowany w związku z koniecznością zwiększenia dostępności do leczenia szpitalnego pacjentów z  COVID-19, których stan wymaga hospitalizacji w warunkach intensywnej terapii, w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów oraz braków kadrowych w zawodach medycznych,  w tym lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jednocześnie, niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pozostałym hospitalizowanym chorym, w szczególności wymagającym znieczulenia do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych ze względu na fakt, iż udzielanie świadczeń intensywnej terapii oraz anestezji jest domeną jednej dziedziny medycyny.

Projekt ma na celu umożliwienie lekarzom, o których mowa  w art. 7 ust 2a i 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 514, z późn. zm.), tj. którzy posiadają tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii uzyskany poza krajami UE udzielania świadczeń intensywnej terapii oraz anestezji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342908

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 1 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Powyższy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność umożliwienia (ze względu na braki kadrowe) podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii zatrudniania lekarzy, którzy w innych krajach niż kraje UE odbyli szkolenie specjalizacyjne.