Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej świadczeń dedykowanych chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne:

  • z załącznika nr 2 usunięto trzy procedury medyczne: płytki krwi ­ ocena ekspresji GPIb/IX/V, płytki krwi ­ ocena ekspresji GPIIb/IIIa oraz ocena rozpuszczalności skrzepu w 5-molowym roztworze mocznika;
  • w załączniku nr 5 panel badań diagnostycznych dostępny w ramach świadczeń „Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa” oraz „Skazy krwotoczne – diagnostyka rozszerzona” został poszerzony o dodatkowe badania: czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg), czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg) oraz inhibitor czynnika krzepnięcia IX – miano;
  • w załączniku nr 5 kryteria kwalifikacji do świadczenia „Skazy krwotoczne – podstawowa ocena stanu zdrowia” zostały poszerzone o dwa rozpoznania: D69.0 Plamica alergiczna oraz D69.8 Inne określone skazy krwotoczne;
  • w załączniku nr 5 nazwy kilkunastu procedur diagnostycznych ujętych w świadczeniach „Skazy krwotoczne – diagnostyka podstawowa”, „Skazy krwotoczne – diagnostyka rozszerzona”, „Skazy krwotoczne – podstawowa ocena stanu zdrowia” oraz „Skazy krwotoczne – rozszerzona ocena stanu zdrowia” zostały ujednolicone z nazwami procedur diagnostycznych wymienionych w załączniku nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353759

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl, według wzoru w załączonej w piśmie tabeli.